اساتید - هنر

اساتید - هنر

محبوبه علی بلندی

محبوبه علی بلندی

Field: Design and Sewing
Since: 2023/10/21
22
وحید جواهری

وحید جواهری

Field: Jewelry
Since: 2023/8/30
28
امیدرضا خیرخواه

امیدرضا خیرخواه

Field: Cinema Director
Since: 2023/7/2
234
ماریا ناصرزارع

ماریا ناصرزارع

Field: Cake and pastry baking training
Since: 2023/6/24
44
پروانه محمودی

پروانه محمودی

Field: Design and Sewing
Since: 2023/5/6
96
محمدرضا نصیری افشار

محمدرضا نصیری افشار

Field: Real and Abstract Sculpture Training
Since: 2023/4/28
82
فاطمه رایجی

فاطمه رایجی

Field: Finger Food
Since: 2023/4/26
328
فریدالله ادیب آهین

فریدالله ادیب آهین

Field: Visual Arts (painting)
Since: 2023/4/11
58
محدثه شاد

محدثه شاد

Field: Body Movement Art
Since: 2023/3/4
89
حامد جنتی

حامد جنتی

Field: Pop Singing by Sound Geometry Method
Since: 2023/2/26
175
شهرام ظریف کار

شهرام ظریف کار

Field: Music
Since: 2023/2/19
313
مهتاب غیاثی فراهانی

مهتاب غیاثی فراهانی

Field: Acting
Since: 2023/1/25
359
ویدا بورانی

ویدا بورانی

Field: Visual Arts and Crafts
Since: 2023/1/4
136
صادق ارمغان

صادق ارمغان

Field: Art Management
Since: 2023/1/2
122
مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

Field: Art Management
Since: 2023/1/2
67
خلیل پاکدامن

خلیل پاکدامن

Field: Photography
Since: 2022/10/15
115
سعیده عموئی

سعیده عموئی

Field: Ceramics Art Teacher
Since: 2022/10/4
128
ریحانه شاداب

ریحانه شاداب

Field: Art Therapy
Since: 2022/10/4
174
مهسا سادات قافله باشی

مهسا سادات قافله باشی

Field: Cake Decorator
Since: 2022/9/7
120
میلاد جلیلیان

میلاد جلیلیان

Field: Photography
Since: 2022/8/30
414
هادی صمدی

هادی صمدی

Field: Photography
Since: 2022/8/15
642
شیدا شکوری

شیدا شکوری

Field: Art Management
Since: 2022/7/18
290
علی نجاتبخش

علی نجاتبخش

Field: Digital Photography
Since: 2022/4/11
67
محسن شراهی

محسن شراهی

Field: Designing and making puppets & storytelling
Since: 2021/9/9
519
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید