اساتید - زبان های خارجه

  • خانه
  • اساتید - زبان های خارجه

اساتید - زبان های خارجه

مهرداد جعفری

مهرداد جعفری

Field: International English Instructor
Since: 2023/5/30
80
سیده ناهید حسینی

سیده ناهید حسینی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/4/17
57
زهرا یزدانی

زهرا یزدانی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/4/4
180
چنور خالندی

چنور خالندی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/30
102
شکوفه فرضی

شکوفه فرضی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/30
108
فاطمه جمالی

فاطمه جمالی

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/30
70
عادل رضایی صابر

عادل رضایی صابر

Field: English Language Teaching
Since: 2023/3/30
122
محمدعلی غزنوي

محمدعلی غزنوي

Field: English Language Literature
Since: 2022/12/5
780
زهرا مهرپور

زهرا مهرپور

Field: Cognitive Science of Language
Since: 2022/9/28
140
فاطمه منوچهری

فاطمه منوچهری

Field: English Language Teaching
Since: 2022/9/9
167
نرجس ملکی

نرجس ملکی

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/30
155
فریبرز کاظمی نامور

فریبرز کاظمی نامور

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/30
298
مریم پارسه

مریم پارسه

Field: English Language Teaching
Since: 2022/8/15
208
مهدی شریعتی

مهدی شریعتی

Field: Professional English Language Teacher Training Course
Since: 2022/7/9
198
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید