اساتید دانشگاهی - حقوق

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی - حقوق

اساتید دانشگاهی - حقوق

مارال دربندی

مارال دربندی

Field: Law and Political Science
Since: 2024/5/6
44
مرجان شهرآبادی

مرجان شهرآبادی

Field: Criminal law and criminology
Since: 2024/3/11
58
دکترجواد حسین نیا

دکترجواد حسین نیا

Field: Criminal Law
Since: 2024/3/11
11
بهرام تیمورنژاد

بهرام تیمورنژاد

Field: Civil Law
Since: 2023/7/16
117
حسن خانی

حسن خانی

Field: Private law
Since: 2022/7/9
5357
دکتر شقایق چمن خواه

دکتر شقایق چمن خواه

Field: International Trade Law
Since: 2022/2/13
10330
فاطمه پورحسینی

فاطمه پورحسینی

Field: International Trade Law
Since: 2022/2/8
595
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید