اساتید - حقوق

اساتید - حقوق

سحر شکیبائی

سحر شکیبائی

Field: Arbitrator of legal claims and consultant of contracts
Since: 2024/5/29
11
نسرین شمسی

نسرین شمسی

Field: Labor Law
Since: 2023/10/21
274
مرضیه رشیدی

مرضیه رشیدی

Field: Economic Rights & Financial Market
Since: 2023/7/16
315
نجمه احمدی پورنظری

نجمه احمدی پورنظری

Field: Criminal law and criminology
Since: 2023/3/11
576
محمدهادی محکمی

محمدهادی محکمی

Field: Private law
Since: 2023/1/7
310
مصطفی جمشیدی

مصطفی جمشیدی

Field: Business Law
Since: 2022/6/1
243
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید