اساتید - حقوق

اساتید - حقوق

نسرین شمسی

نسرین شمسی

Field: Labor Law
Since: 2023/10/21
83
مرضیه رشیدی

مرضیه رشیدی

Field: Economic Rights & Financial Market
Since: 2023/7/16
69
زهرا خانجانی

زهرا خانجانی

Field: Business Law
Since: 2023/6/6
78
شهلا ستوده

شهلا ستوده

Field: International Law
Since: 2023/5/6
61
آرام رجب زاده

آرام رجب زاده

Field: International Law
Since: 2023/5/6
68
مریم عابدی

مریم عابدی

Field: Public Law
Since: 2023/4/6
87
نجمه احمدی پورنظری

نجمه احمدی پورنظری

Field: Criminal law and criminology
Since: 2023/3/11
117
محمدهادی محکمی

محمدهادی محکمی

Field: Private law
Since: 2023/1/7
108
شارون نجف خانی

شارون نجف خانی

Field: Criminal Law
Since: 2022/11/22
116
حمیده یوسف زاده

حمیده یوسف زاده

Field: International Trade and Investment Law
Since: 2022/11/16
141
مسعود منشدی

مسعود منشدی

Field: Business Law
Since: 2022/8/15
462
مهدی حسین آبادی

مهدی حسین آبادی

Field: Labor Law
Since: 2022/7/30
143
مصطفی جمشیدی

مصطفی جمشیدی

Field: Business Law
Since: 2022/6/1
243
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید