اساتید - علوم

اساتید - علوم

سعید شهشهانی

سعید شهشهانی

Field: Geophysics
Since: 2023/5/17
15
جواد حسن پور ایرانی

جواد حسن پور ایرانی

Field: Physics
Since: 2023/1/8
193
پوریا زرشناس

پوریا زرشناس

Field: Nano Science
Since: 2022/10/2
81
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید