اساتید - علوم

اساتید - علوم

محمدعلی  حمزه ء

محمدعلی حمزه ء

Field: Food industry
Since: 2023/9/27
21
سعید شهشهانی

سعید شهشهانی

Field: Geophysics
Since: 2023/5/17
36
جواد حسن پور ایرانی

جواد حسن پور ایرانی

Field: Physics
Since: 2023/1/8
239
پوریا زرشناس

پوریا زرشناس

Field: Nano Science
Since: 2022/10/2
154
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید