در حال
بارگذاری

بخش مشاوره دانشکده بین المللی ابن سینا

منو

اولین وبینار مدیریت ریسک و ارزش آفرینی کسب و کار در بنگاه های اقتصادی

خانه اطلاعیه ها اولین وبینار مدیریت ریسک و ارزش آفرینی کسب و کار در بنگاه های اقتصادی
خانه اطلاعیه ها اولین وبینار مدیریت ریسک و ارزش آفرینی کسب و کار در بنگاه های اقتصادی

اولین وبینار مدیریت ریسک و ارزش آفرینی کسب و کار در بنگاه های اقتصادی

 

جهت ثبت نام با شماره های درج شده تماس بگیرید