در حال
بارگذاری

بخش مشاوره دانشکده بین المللی ابن سینا

منو

مدیریت ارشد MBA

مدیریت ارشد MBA

 

ردیف نام دوره آشنایی با دوره مدت و زمان دوره ثبت نام دوره
1 مدیریت ارشد اجرای مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

2 مدیریت ارشد صنعتی     مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

3 مدیریت ارشد کسب و کار مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

4 مدیریت ارشد بازاریابی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

5 مدیریت ارشد کوچینگ مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

6 مدیریت ارشد هنر مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

7 مدیریت ارشد ورزشی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

8 مدیریت ارشد عمران مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

9 مدیریت ارشد طراحی داخلی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

10 مدیریت ارشد نفت و گاز مشاهده 700 ساعت 

اطلاعات ثبت نام

11 مدیریت ارشد املاک و مستغلات مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

12 مدیریت ارشد مالی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

13 مدیریت ارشد سرمایه گذاری مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

14 مدیریت ارشد بورس مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

15 مدیریت ارشد شهرسازی   مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

16 مدیریت ارشد سازمانی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

17 مدیریت ارشد فروش مشاهده 700ساعت

اطلاعات ثبت نام

18 مدیریت ارشد مهمانداری هواپیما   مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

19 مدیریت ارشد هتلداری مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

20 مدیریت ارشد گردشگری مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

21 مدیریت ارشد کشاورزی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

22 مدیریت ارشد مواد غذایی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

23 مدیریت ارشد صنایع مشاهده 700ساعت

اطلاعات ثبت نام

24 مدیریت ارشد خدماتی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

25 مدیریت ارشد دیجیتال مارکتینگ مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

26 مدیریت ارشد بیمه مشاهده 700ساعت

اطلاعات ثبت نام

27 مدیریت ارشد راه سازی مشاهده 700ساعت

اطلاعات ثبت نام

28 مدیریت ارشد مراکز خدمات درمانی مشاهده 700 ساعت

اطلاعات ثبت نام

29 مدیریت ارشد آموزشی مشاهده 700ساعت

اطلاعات ثبت نام

30 مدیریت ارشد مراکز آموزشی مشاهده 700ساعت

اطلاعات ثبت نام