در حال
بارگذاری

بخش مشاوره دانشکده بین المللی ابن سینا

منو

عضویت دانشکده بین المللی ابن سینا در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

خانه دانشگاه های هم پیمان عضویت دانشکده بین المللی ابن سینا در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
خانه دانشگاه های هم پیمان عضویت دانشکده بین المللی ابن سینا در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

عضویت دانشکده بین المللی ابن سینا در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

عضویت دانشکده ابن سینا گرجستان در بزرگترین شبکه دانشگاهی جهان

طی مراسمی با عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک آموزشی و پژوهشی، دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان به عنوان عضو ناظر در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام معرفی گردید. همچنین فعالیت های مشترک در حوزه های آموزشی، دانش بنیان، ارزشیابی علمی و کیفی با بهره گیری حداکثری از اساتید برجسته دانشگاه های عضو و همکاری های مشترک با سایر اعضا زیر نظر شبکه تعریف و مورد تاکید قرار گرفت.

معرفی شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام

شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام که به اختصار CINVU نامیده میشود، یکی از شبکههاي کمیته دائمی همکاريهاي علمی و فناوري کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامی با نام اختصاري کامستک(COMSTECH (است. میزبانی شبکهCINVU با جمهوري اسلامی ایران، است. این شبکه که پایگاهی مهم و غنی براي تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی جهان اسلام است، براي تحقق عدالت درعرصه دانش و اندیشه با تعمیق و تثبیت آموختهها تلاش میکند. دانشجویان، اساتید، دانشگاهها و نخبگان از طریق این شبکه می توانند با توجه به علایق و گرایشهاي خود در زمینــههاي مختلف علوم، به عرضه توانمنديهاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی بپردازند. این شبکه ضمن ایجاد دسترســی به منابع مفید، امکان استفاده از متخصصان و تجربـــه سایــر دانشگاهها را از طریق ارائه محیط بر خط مشترك فراهم می آورد. در شبکه دانشگاههاي مجازي با اتصال دانشگاهها طبق بستر فراهمشده توسط دانشگاه پیامنور جهت ایجاد شبکه ارتباطی میان دانشجویان، اساتید و دانشگاه ها، اشتراك اطلاعات و منابع و حمایت از شیوههاي یادگیري از دور در محیطهاي بر خط (online (وشبکهاي، شالودهاي از دستاوردهاي دانشگاههاي توانمند، قابل دسترس و استفاده است. از این رو با شبکه سازي دانشگاههاي مجازي همرتبه در جهان اسلام و دیگر کشورها و همچنین ارتباطات مستمر با دوازده شبکه دیگر کامستک، میتوان بستري غنی براي تحقق اهداف عالمانه در عرصه هاي علمی، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادي، پزشکی، انرژي و... را ایجاد نمود.

اهـداف شبکه

این شبکه به منظور تحکیم روابط و ارتقاي سطح همکاريهاي علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوري میان کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامی (OIC ،(از طریق ایجاد زمینههاي مناسب براي حمایت از برنامههاي توسعه شبکههاي آموزش و پژوهش مبتنی بر فناوريهاي نوین اطلاعاتی و مخابراتی و مهندسی دانش، ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت و تسهیل همکاري و همفکري میان نخبگان، اندیشمندان و دانشمندان کشورهاي اسلامی اهداف ذیل را دنبال میکند:

1 .ایجاد و تقویت مفاهیم کیفیت و الگوهاي مدیریت راهبردي در حوزه آموزش عالی در جهان اسلام بخصوص کشورهاي عضو OIC؛

2 .ارتقاء جایگاه و نقش دانشگاههاي از راه دور، مجازي و هوشمند در برنامه هاي توسعه ملی، منطقهاي در جهان اسلام بخصوص کشورهاي عضو OIC؛

3 .فراهم نمودن زمینه همکاريهاي مشترك براي بهرهبرداري از همافزایی میان دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی در جهان اسلام بخصوص کشورهاي عضو OIC؛

4 .انجام و ارائه پروژههاي مشترك علمی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی درون و برون شبکهاي در همه سطوح؛

5 .ارتقاء سطح دست آوردهاي تحقیقات علمی و آموزشی در جهان اسلام بخصوص کشورهاي عضو OIC؛

6 .توسعه شبکه دانش و پژوهشهاي دانشبنیان و جلوگیري از فرار مغزها؛

7 .ایجاد بازارهاي ملی و بینالمللی براي ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاههاي از راه دور، مجازي و هوشمند از طریق پیوند و تقویت شبکه ها و تحت پوشش قرار دادن کشورهاي اسلامی توسعه نیافته.

تأثیر شبکه بر توسعه کشورهاي اسلامی

1.ارتقاء سطح کیفی فرهنگ، آموزش، تحقیق و فناوري در جهان اسلام؛

2 .افزایش متقاضیان آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی؛

3 .تسریع در ارتقاء عدالت در حوزه آموزش، پژوهش و فناوري؛

4 .کاهش شکاف دیجیتالی در کشورهاي اسلامی؛

5 .شناخت بهتر کشورها از ظرفیتهاي مختلف علمی و پژوهشی یکدیگر و ارتباطات موثر جهت رفع مشکلات بنیادین در جهان اسلام؛

6 .دسترسی آسان و سریع به جامعه دانشمحور و اقتصاد مبتنی بر دانش.

 

مزایاي شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام و عضویت در آن

1 .بهرهمندي از ظرفیتهاي امکان جذب و تبادل دانشجو، استاد، پژوهشگران، اعضاي هیأت علمی و کارشناسان به منظور ارتقا میزان دانش پژوهشگران علمی و آموزشی و انتقال تجربیات تخصصی آنها در کشورهاي اسلامی توسط این شبکه؛

2 .حمایت از مطالعات امکانسنجی از طریق تحلیل SWOT در پروژههاي آموزشی، پژوهشی، فنی، پزشکی، صنعتی، رویدادهاي استارتآپی، فن بازارها و ایجاد دانشگاههاي هوشمند در کشورهاي اسلامی و اعضايOIC؛

3 .حمایت از طرحهاي کاربردي دانشبنیان و غنی در زمینه هاي مرتبط با دانشگاههاي مجازي جهان اسلام و توسعه کشورهاي اسلامی و اعطاي گواهی هاي معتبر به آنها؛

4 .حمایت از کنفرانسهاي تخصصی، کارگاهها و دورههاي آموزشی تخصصی در حوزه نظام آموزشی، نیروي انسانی ماهر و همچنین سازوکارهاي پژوهشی؛ 

5 .بهرهمندي از ظرفیت هاي آمایشی و پایشی رتبه بندي دانشگاهها جهت ارائه خدمات جامع به دانشگاههاي داراي ظرفیت؛

6 .استفاده از تسهیلات سامانه جامع ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاههاي مجازي جهان اسلام پس از استقرار سامانه و باهمکاري بانک توسعه اسلامی؛

7 .بهرهمندي از ظرفیت هاي بانک اطلاعاتی شبکه در توسعه ارتباطاتی با دانشگاههاي مجازي جهان اسلام و دیگر کشورهاي داراي فناوري آموزشی هوشمند در جهان جهت شناخت از ظرفیت ها و توسعه فعالیتها؛

8 .حمایت و تجلیل از نخبگان و کارآفرینان عرصه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام و بسترسازي براي رشد آنان؛

9 .تعریف و حمایت نظام مالکیت فکري و معنوي محصولات آموزشی و محتواهاي علمی و دانش ایجاد شده درکشورهاي اسلامی و اعضاي OIC؛

10 .بهرهمندي کشورهاي عضو CINVU از امتیاز جدیدترین شیوههاي آموزشی و ایجاد برنامههاي آموزش مجازي در کشورهاي خود؛

11 .بهرهمندي از ظرفیتهاي تبلیغاتی در سایت CINVU و ارائه دستاوردهاي نوین هر دانشگاه به دیگر کشورهاي عضو در کامستک و بسترسازي براي ایجاد مشاغل عرصه مجازي؛

12 .ارزشیابی و اعتبار سنجی مدارك صادره از دانشگاه هاي مجازي عضو کامستک و اعطاي گواهیهاي معتبر به مقالات علمی و پژوهشهاي کاربردي و بنیادین؛

13 .حمایت از طرحهاي اثرگذار علمی-پژوهشی و دیگر امور مرتبط با حوزه نشر الکترونیک در جهان اسلام و ارائه خدمات جامع در این عرصه با همکاري ISC و دیگر دانشگاه هاي مجازي توانمند؛

14 .بهرهمندي از ظرفیتهاي جشنوارهها و المپیادهاي بین المللی مرتبط با عرصه مجازي که با حمایت و مشارکت این شبکه برگزار میگردد؛

15 .غنابخشی و حمایت ویژه به حوزه علم و فناوري و تحقیق و توسعه به واسطه تعاملات گسترده این شبکه با دیگر نهادها و سازمان هاي ملی و بین المللی.