اساتید - علوم ورزشی

  • خانه
  • اساتید - علوم ورزشی

اساتید - علوم ورزشی

MOHAMMADJAVAD MOADDELI

MOHAMMADJAVAD MOADDELI

Field: Massage and Corrective Movements
Since: 2022/10/31
17
MOHAMMAD LOTFIZADEH

MOHAMMAD LOTFIZADEH

Field: Sports Nutrition
Since: 2022/9/28
37
POURIA RAMESHNEJAD

POURIA RAMESHNEJAD

Field: Massage
Since: 2022/9/28
61
FARZANEH DEHGHANI FEIZABADI

FARZANEH DEHGHANI FEIZABADI

Field: Body Beauty Belly C Class Teacher
Since: 2022/9/18
42
OMOLBANIN NOROUZI

OMOLBANIN NOROUZI

Field: Massage
Since: 2022/9/13
27
BEHNAM GHASEMI MOBARAKEH

BEHNAM GHASEMI MOBARAKEH

Field: Sports Rehabilitation and Massage
Since: 2022/9/13
34
ALI  ZEHTAB SALEHI

ALI ZEHTAB SALEHI

Field: Healthy Lifestyle
Since: 2022/9/7
44
MARYAM RASAEIFAR

MARYAM RASAEIFAR

Field: Body Building
Since: 2022/8/20
46
FATEMEH KHOSRAVI

FATEMEH KHOSRAVI

Field: Sports Law
Since: 2022/7/31
211
MOHAMMADREZA TALEBI SHOURAKI

MOHAMMADREZA TALEBI SHOURAKI

Field: Sports Science
Since: 2022/7/31
51
MEHRDAD ZOLFAGHARI

MEHRDAD ZOLFAGHARI

Field: Corrective Exercise and Athletic Trainer
Since: 2022/7/16
53
KARIM HAJHOSSEINI

KARIM HAJHOSSEINI

Field: Football Coach
Since: 2022/7/12
2223
MEHDI SHOKRAVI

MEHDI SHOKRAVI

Field: Designing a Training Program
Since: 2022/4/26
134
Saba Chenari

Saba Chenari

Field: Kick Boxing
Since: 2020/6/15
823
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید