اساتید - حقوق

اساتید - حقوق

MOHAMMADHADI MOHKAMI

MOHAMMADHADI MOHKAMI

Field: Private law
Since: 2023/1/7
10
SHARON NAJAFKHANI

SHARON NAJAFKHANI

Field: Criminal Law
Since: 2022/11/22
20
HAMIDEH YOUSEFZADEH

HAMIDEH YOUSEFZADEH

Field: International Trade and Investment Law
Since: 2022/11/16
19
MASOUD MANSHADI

MASOUD MANSHADI

Field: Business Law
Since: 2022/8/15
217
MEHDI HOSSEINABADI

MEHDI HOSSEINABADI

Field: Labor Law
Since: 2022/7/30
55
MARZIYEH RASHIDI POURZOUMIN

MARZIYEH RASHIDI POURZOUMIN

Field: Economic Rights & Financial Market
Since: 2022/7/15
329
HASSAN KHANI

HASSAN KHANI

Field: Private law
Since: 2022/7/9
123
MOSTAFA JAMSHIDI GORJI

MOSTAFA JAMSHIDI GORJI

Field: Business Law
Since: 2022/6/1
74
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید