اساتید - روابط عمومی

  • خانه
  • اساتید - روابط عمومی

اساتید - روابط عمومی

NAJMEH SALMANIZADEH KORANI

NAJMEH SALMANIZADEH KORANI

Field: Communication Management
Since: 2022/10/14
23
SHAGHAYEGH MASKANI

SHAGHAYEGH MASKANI

Field: Kuching
Since: 2022/10/11
154
NADER SHAHPOURI

NADER SHAHPOURI

Field: Real Estate
Since: 2022/9/5
39
AHMADREZA SHOJAEI

AHMADREZA SHOJAEI

Field: Effective Communication Skills Coach
Since: 2022/8/2
54
ALIREZA SADOOGH

ALIREZA SADOOGH

Field: Media Management
Since: 2022/7/31
57
ZAHRA MONTASSERI

ZAHRA MONTASSERI

Field: Educational Leadership
Since: 2022/7/2
44
MAHNAZ GORJIZADEH ARDESHIRI

MAHNAZ GORJIZADEH ARDESHIRI

Field: Educational Leadership
Since: 2022/4/30
65
آیا تحت تأثیر خدمات شگفت انگیز هستید؟

مشترک خبرنامه ما شوید